Veluwezoom

Jaarvergadering afdeling Veluwezoom op 20 februari

Op donderdag 20 februari 2020

Aanvang 19.30 uur. Kerkhorst te Spankeren.

Na de pauze om ca. 20.00 uur een beamerpresentatie met hoogtepunten van de Chelsea Flower Show 2019.

 

Agenda

1.  Opening, ingekomen stukken en mededelingen

2.  Vaststelling notulen jaarvergadering  21 februari 2019

3.  Jaarverslag 2019

4.  Jaarrekening en verslag kascommissie 2019. Begroting 2020

5.  Samenstelling kascommissie voor februari 2021

6.  Bestuur

7.  Tuinclub Tilia

8.  Landelijk: Ledenraad. Gardenista 2020.

9.  Jubilarissen

10. Rondvraag en sluiting

De stukken behorende bij agendapunten 2, 3 en 4 liggen op het tafeltje bij de ingang van de zaal vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering.

De kascommissie bestaat in 2020 uit Wim Daamen en Josien de Munter. Ed Visser is reservelid.

De bestuurstermijn van Geert Huetink is verstreken. Hij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld.

We gaan deze avond 6 jubilarissen feliciteren.

25 jaar - Mevr. M.M. Grijpma-Munning (oud voorzitter) en Mevr. M. de Haan-Tielen

40 jaar - Dhr. H.J. van Hensbergen en Dhr J.H. Roering
50 jaar - Bibliotheek Doesburg

60 jaar - Dhr. B. Vrijhof die jarenlang snoeicursussen heeft gegeven.